Hľadaný výraz: Mt 16,13-20, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
13 Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?" 14 Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků." 15 "A za koho mě máte vy?" zeptal se. 16 "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. 17 "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův," řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. 18 A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. 19 Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi." 20 Tehdy učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš.

1

mail   print   facebook   twitter