Hľadaný výraz: Mt 13,1-9; Mk 4,1-9; Lk 8,4-8, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 3
1 V ten deň vyšiel Ježiš z toho domu a sadnul si pri mori. 2 A sišlo sa k nemu mnoho zástupov, takže vstúpil do lode a sadnul si tam, a celý zástup stál na brehu. 3 A hovoril im mnoho v podobenstvách a vravel: Hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval. 4 A keď rozsieval, niektoré zrnká padly vedľa cesty, a prišli vtáci a sozobali ich. 5 A iné padly na skalnaté miesta, kde nemaly mnoho zeme, a hneď vzišly, pretože nemaly hlbokosti zeme; 6 ale keď vyšlo slnce, vyhorely a preto, že nemaly koreňa, vyschly. 7 A iné padly do tŕnia, a tŕnie vzrástlo a udusilo ich. 8 A zase iné padly na dobrú zem a vydaly užitok, niektoré sto, niektoré šesťdesiat a niektoré tridsať. 9 Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!

1 A zase započal učiť pri mori. A shromaždil sa k nemu veliký zástup, takže vošiel do lode a sedel na mori, a všetok zástup bol pri mori na zemi. 2 A učil ich mnohému v podobenstvách a hovoril im vo svojom učení: 3 Počujte! Hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval. 4 A stalo sa v tom, ako rozsieval, že jedno padlo vedľa cesty. A prileteli nebeskí vtáci a sozobali ho. 5 A iné padlo na skalnaté miesto, kde nemalo mnoho zeme, a hneď vzišlo, lebo nemalo hlbokosti zeme. 6 Ale keď vyšlo slnce, vyhorelo a preto, že nemalo koreňa, vyschlo. 7 A zase iné padlo do tŕnia, a vzišlo tŕnie a udusilo ho, a nedalo užitku. 8 A opät iné padlo do dobrej zeme a vydalo užitok vzchádzajúc a rastúc, a donieslo niektoré tridsať, niektoré šesťdesiat a niektoré sto. 9 A hovoril im: Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!

4 A keď sa schádzal veliký zástup, a tí z jednotlivých miest prichádzali k nemu, povedal v podobenstve: 5 Vyšiel rozsievač rozosiať svoje semeno. A v tom, ako rozsieval, niektoré padlo vedľa cesty a zašliapalo sa, a zožrali ho nebeskí vtáci. 6 A iné padlo na skalu a vzíduc uschlo, pretože nemalo vlahy. 7 A zase iné padlo medzi tŕnie, a tŕnie vzrastúc spolu s ním udusilo ho. 8 A opät iné padlo na dobrú zem a keď vzišlo, donieslo stonásobný užitok. A keď to hovoril, zavolal: Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!

1

mail   print   facebook   twitter