Hľadaný výraz: Mt 12,46-50; Mk 3,31-35; Lk 8,19-21; Jn 15,14, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 4
46 A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. 47 Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." 48 On mu však odpověděl: "Kdo je má matka? Kdo jsou mí bratři?" 49 Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, má matka a mí bratři. 50 Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, má sestra, má matka."

31 Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. 32 Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají tě." 33 On jim však odpověděl: "Kdo je má matka? Kdo jsou mí bratři?" 34 Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl: "Pohleďte, má matka a mí bratři. 35 Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka."

19 Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat. 20 Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět." 21 On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je."

14 Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.

1

mail   print   facebook   twitter