Hľadaný výraz: Mt 12,22-30, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
22 אז הובא אליו איש עור ואלם אשר אחזו שד וירפאהו וידבר האלם וגם ראה׃ 23 וישתוממו כל המון העם ויאמרו הכי זה הוא בן דוד׃ 24 והפרושים כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים׃ 25 וישוע ידע את מחשבותם ויאמר אליהם כל ממלכה הנחלקה על עצמה תחרב וכל עיר ובית הנחלקים על עצמם לא יכונו׃ 26 והשטן אם יגרש את השטן נחלק על עצמו ואיככה תכון ממלכתו׃ 27 ואם אני מגרש את השדים בבעל זבוב בניכם במי הם מגרשים אתם על כן המה יהיו שפטיכם׃ 28 אך אם ברוח אלהים אני מגרש את השדים הנה הגיעה אליכם מלכות האלהים׃ 29 או איך יוכל איש לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו׃ 30 כל אשר איננו אתי הוא לנגדי ואשר איננו מכנס אתי הוא מפזר׃

1

mail   print   facebook   twitter