Hľadaný výraz: Mt 10,1-4; Mk 3,13-19; Lk 6,12-16, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 3
1 ויקרא אליו את שנים עשר תלמידיו ויתן להם שלטן על רוחות הטמאה לגרשם ולרפוא כל חלי וכל מדוה׃ 2 ואלה שמות שנים עשר השליחים הראשון שמעון הנקרא פטרוס ואנדרי אחיו יעקב בן זבדי ויוחנן אחיו׃ 3 פילפוס ובר תלמי תומא ומתי המוכס יעקב בן חלפי ולבי המכנה תדי׃ 4 שמעון הקני ויהודה איש קריות אשר גם מסר אתו׃

13 ויעל אל ההר ויקרא אל אשר הוא חפץ בם ויבאו אליו׃ 14 וישם שנים עשר איש למען יהיו אתו ולמען ישלחם לקרא׃ 15 והיה להם השלטן לרפא את התחלאים ולגרש את השדים׃ 16 ויכנה את שמעון בשם פטרוס׃ 17 ואת יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחי יעקב ויכנה אתם בשם בני רגוש הוא בני רעם׃ 18 ואת אנדרי ואת פילפוס ואת בר תלמי ואת מתי ואת תומא ואת יעקב בן חלפי ואת תדי ואת שמעון הקני׃ 19 ואת יהודה איש קריות אשר גם מסרו׃

12 ויהי בימים ההם ויצא ההרה להתפלל ויעמד כל הלילה בתפלה לאלהים׃ 13 ובהית הבקר אסף אליו את תלמידיו ויבחר מהם שנים עשר אשר גם קרא להם שליחים׃ 14 את שמעון אשר גם קראו פטרוס ואת אנדרי אחיו את יעקב ואת יוחנן את פילפוס ואת בר תלמי׃ 15 את מתי ואת תומא ואת יעקב בן חלפי ואת שמעון המכנה הקנא׃ 16 את יהודה בן יעקב ואת יהודה איש קריות אשר גם היה למוסר׃

1

mail   print   facebook   twitter