Hľadaný výraz: Mt 10,1-16; Mk 6,7; Mk 3,13-19; Mk 6,8-11; Lk 9,1; Lk 6,12-16; Lk 9,2-5; Lk 10,3, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 8
1 A privolajúc si svojich dvanástich učeníkov dal im právo a moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. 2 A mená tých dvanástich apoštolov sú tieto: prvý Šimon, zvaný Peter, a Andrej, jeho brat, a Jakob Zebedeov a Ján, jeho brat. 3 Filip, Bartolomej, Tomáš, colný Matúš, Jakob Alfeov, Lebeus, ktorému bolo dané prímeno Taddeus, 4 Šimon Kananitský a Judáš Iškariotský, ktorý ho i zradil. 5 Týchto dvanástich poslal Ježiš a prikázal im: Na cestu pohanov neodídite a do mesta Samaritánov nevojdite; 6 ale radšej iďte k ztrateným ovciam domu Izraelovho. 7 Iďte a kážte hovoriac, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. 8 Nemocných uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte; darmo ste dostali, darmo dajte. 9 Neberte so sebou zlata ani striebra ani obecného kovu do svojich opaskov 10 ani kapsy na cestu ani po dvoje sukieň ani sandálov ani palice, lebo robotník je hoden svojho pokrmu. 11 A do ktoréhokoľvek mesta alebo mestečka vojdete, dopýtajte sa, kto by v ňom bol toho hodný; a tam zostaňte, dokiaľ nevyjdete. 12 A vchádzajúc do domu pozdravte ho. 13 A keď bude dom hodný, nech prijde naň váš pokoj; a keď nebude hodný, nech sa váš pokoj navráti k vám. 14 A ktokoľvek by vás neprijal ani nepočul vašich slov, idúc z toho domu alebo z toho mesta vytraste prach svojich nôh. 15 Ameň vám hovorím, že znesiteľnejšie bude zemi Sodomänov a Gomoranov v deň súdu než tomu mestu. 16 Hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Tedy buďte opatrní jako hadi a prostí jako holubi.

7 A povolal si k sebe tých dvanástich a začal ich posielať po dvoch a dával im moc nad nečistými duchami

13 A vyšiel na vrch a povolal si k sebe tých, ktorých sám chcel, a odišli za ním. 14 A ustanovil dvanástich, aby boli s ním, aby ich posielal kázať, 15 a aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov. 16 A tedy ustanovil dvanástich, Šimona, ktorému pridal meno Peter, 17 a Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, brata Jakobovho, a pridal im meno: Boanerges, čo je: Synovia hromu; 18 a Andreja a Filipa a Bartolomea a Matúša a Tomáša a Jakoba Alfeovho a Taddea a Šimona Kananitského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho aj zradil. A prišli do domu.

8 a prikázal im, aby nebrali ničoho na cestu krome samej palice, ani kapsy ani chleba ani peňazí do opasku, 9 ale aby mali sandále podviazané a aby neobliekali dvoje sukieň. 10 A hovoril im: Kdekoľvek vojdete do domu, tam ostaňte, dokiaľ vôbec odtiaľ nevyjdete. 11 A ktoríkoľvek by vás neprijali ani vás nechceli počuť, idúc odtiaľ vytraste i ten prach zpod svojich nôh im na svedoctvo. Ameň vám hovorím, že znesiteľnejšie bude Sodomänom a Gomoranom v súdny deň ako tomu mestu.

1 A svolajúc si dvanástich svojich učeníkov dal im moc a právo nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy.

 
1
2

mail   print   facebook   twitter