Hľadaný výraz: Mt 10,1-16; Mk 6,7; Mk 3,13-19; Mk 6,8-11; Lk 9,1; Lk 6,12-16; Lk 9,2-5; Lk 10,3, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 8
1 Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. 2 A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, 3 Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš, 4 Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil. 5 Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, 6 ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. 7 Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!' 8 Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. 9 Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze 10 ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl - dělník si přece zaslouží svůj pokrm. 11 Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. 12 Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. 13 Bude-li toho ten dům hoden, pak ať váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, ať se váš pokoj vrátí k vám. 14 Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z nohou i jeho prach. 15 Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu. 16 Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice.

7 Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy

13 Potom vystoupil na horu, povolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu. 14 Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat 15 a aby měli moc vymítat démony. 16 Ustanovil jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr), 17 Jakuba Zebedeova, jeho bratra Jana (ty dva pojmenoval Boanerges, "Synové hro-mu"), 18 Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Horlivce 19 a Jidáše Iškariotského, který ho potom zradil.

8 a uložil jim, ať si na cestu neberou nic kromě hole: ani mošnu ani chléb ani peníze do opasku; 9 ať mají obuté sandály, ale neberou si ani náhradní košile. 10 "Když vejdete do něčího domu," řekl jim, "zůstaňte tam, dokud neodejdete. 11 Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim."

1 Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci

 
1
2

mail   print   facebook   twitter