Hľadaný výraz: Mk 7,20; Gal 5,19-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
20 A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka.

19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.

1

mail   print   facebook   twitter