Hľadaný výraz: Mk 6,32-44, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
32 וילכו משם באניה אל מקום חרבה לבדד׃ 33 וההמון ראה אותם יצאים ויכירהו רבים וירוצו שמה ברגליהם מכל הערים ויעברו אותם ויאספו אליו׃ 34 ויצא וירא המון עם רב ויהמו מעיו עליהם כי היו כצאן אשר אין להם רעה ויחל ללמד אותם דברים הרבה׃ 35 ויהי כאשר רפה היום לערוב ויגשו אליו תלמידיו לאמר הנה המקום חרב והיום רד מאד׃ 36 שלח אותם וילכו אל החצרים והכפרים מסביב לקנות להם לחם כי אין להם מה לאכל׃ 37 ויען ויאמר אליהם תנו אתם להם לאכלה ויאמרו אליו הנלך לקנות לחם במאתים דינר ונתן להם לאכלה׃ 38 ויאמר אליהם כמה ככרות לחם יש לכם לכו וראו וידעו ויאמרו חמש ושני דגים׃ 39 ויצו אותם לשבת כלם חברה חברה לבדה על ירק הדשא׃ 40 וישבו להם שורות שורות למאות ולחמשים׃ 41 ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס את הלחם ויתן לתלמידיו לשום לפניהם ואת שני הדגים חלק לכלם׃ 42 ויאכלו כלם וישבעו׃ 43 וישאו מן הפתותים מלוא סלים שנים עשר וגם מן הדגים׃ 44 והאכלים מן הלחם היו כחמשת אלפי איש׃

1

mail   print   facebook   twitter