Hľadaný výraz: Mk 5,1-20, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. 2 Sotva vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk nečistého ducha. 3 Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. 4 Často totiž byl už spoután okovy a řetězy, ale řetězy se sebe strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. 5 A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. 6 Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem 7 a hrozně křičel: "Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!" 8 Ježíš mu totiž řekl: "Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!" 9 A zeptal se ho: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Mé jméno je 'legie', poněvadž je nás mnoho." 10 A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. 11 Páslo se tam na svahu hory velké stádo vepřů. 12 I prosili ho ti zlí duchové: "Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!" 13 On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. Stádo pak - bylo jich na dva tisíce - hnalo se střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. 14 Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. 15 Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který míval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně; a zděsili se. 16 Ti, kteří to viděli, vyprávěli o posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. 17 Tu počali Ježíše prosit, aby odešel z jejich končin. 18 Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl s ním. 19 Ale nedovolil mu to a řekl: "Jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval." 20 Tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili.

1

mail   print   facebook   twitter