Hľadaný výraz: Mk 3,7-13, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
7 A Ježiš odišiel so svojimi učeníkmi k moru. A išlo za ním veliké množstvo ľudu od Galilee i z Judska, 8 z Jeruzalema, z Idumee, zo Zajordánia, i tí z okolia Týru a Sidona, veliké množstvo, keď počuli, jaké mnohé divné veci činil, prišli k nemu. 9 A povedal svojim učeníkom, aby mu bola loďka napohotove pre zástup, aby ho netlačili; 10 lebo mnohých uzdravil, takže sa len tak všetci na neho valili, aby sa ho dotkli, ktorí mali nejaké choroby. 11 Aj nečistí duchovia, keď ho videli, padali pred ním, kričali a hovorili: Ty si ten Syn Boží! 12 A veľmi im prikazoval, aby ho nevyjavovali. 13 A vyšiel na vrch a povolal si k sebe tých, ktorých sám chcel, a odišli za ním.

1

mail   print   facebook   twitter