Hľadaný výraz: Mk 3,7-13, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
7 Ježíš se se svými učedníky uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska, 8 Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. 9 Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. 10 Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. 11 A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Syn Boží!" 12 On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. 13 Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu.

1

mail   print   facebook   twitter