Hľadaný výraz: Mk 15,34, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
34 O deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtaní? to je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

1

mail   print   facebook   twitter