Hľadaný výraz: Mk 15,33-41, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
33 A keď bola šiesta hodina, povstala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny. 34 A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil! 35 A niektorí z tých, ktorí tam stáli, počujúc to hovorili: Hľa, Eliáša volá. 36 A jeden bežal, naplnil špongiu octom, položil na trstinu a dával mu piť a hovoril: Nechajte, nech vidíme, či prijde Eliáš, by ho sňal. 37 Ale Ježiš zvolajúc velikým hlasom vypustil dušu. 38 A opona chrámu sa roztrhla na dvoje od hora až dolu. 39 A keď videl centúrion, stotník, ktorý tam stál naproti nemu, že tak vykríknuc vypustil dušu, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží. 40 A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova matka a Salóme, 41 ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a posluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter