Hľadaný výraz: Mk 15,20-22, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
20 Kana getosarde te maren mui lestar, line pa leste e brazba raxami, ai dine leske tsalia pe leste, ai ningerde les te karfon les po trushul. 21 Po drom kai zhanas arakhle ieke manushes anda Cirene kai busholas Simon, o dat le Alexanderosko ai Rufusosko, ai thode les te ningerel o trushul. 22 Ai andine les ka kodo than kai bushol Golgatha. "O than kai miazol kokalo sheresko"

1

mail   print   facebook   twitter