Hľadaný výraz: Mk 14,26-31, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
26 Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu. 27 Ježíš jim řekl: "Všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno: 'Budou bít pastýře a ovce se rozprchnou.' 28 Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje." 29 Tu mu Petr řekl: "I kdyby všichni odpadli, já ne." 30 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš." 31 On však ještě horlivěji prohlašoval: "I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě." Tak mluvili všichni.

1

mail   print   facebook   twitter