Hľadaný výraz: Mk 13,33-37, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
33 ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃ 34 והיה כאיש הולך למרחק אשר עזב את ביתו ויתן שלטן לעבדיו ולאיש איש את מלאכתו וגם את השוער צוה לשקד׃ 35 לכן שקדו כי לא ידעתם מתי יבוא בעל הבית אם לעת ערב או בחצות הלילה אם בעת קריאת הגבר או בבקר׃ 36 פן יבוא פתאם ומצא אתכם ישנים׃ 37 ואת אשר אמרתי לכם אמר אני לכל שקדו׃

1

mail   print   facebook   twitter