Hľadaný výraz: Lv 10,5-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Oni prišli a vyniesli ich v ich rízach von z tábora, ako nariadil Mojžiš. 6 A Mojžiš vravel Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi: „Nenechávajte si rozpustené vlasy, ani si neroztŕhajte rúcha, lebo by ste umreli a On by sa rozhneval nad celou pospolitosťou. Mŕtvoly vašich bratov, ktorých spálil Pán, nech oplakáva celý Izraelov dom. 7 A neodchádzajte od vchodu do stánku, aby ste nezomreli, lebo je na vás olej Pánovho svätenia!“ A oni sa zachovali podľa Mojžišových slov.

1

mail   print   facebook   twitter