Hľadaný výraz: Lv 7,22-25, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
22 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 23 דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו׃ 24 וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו׃ 25 כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש האכלת מעמיה׃

1

mail   print   facebook   twitter