Hľadaný výraz: Lv 7,22-25, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
22 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 23 "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - ať už z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. 24 Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte. 25 Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu.

1

mail   print   facebook   twitter