Hľadaný výraz: Lv 21,10-12, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
10 Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho. 11 Nepřijde k žádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. 12 Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! Já jsem Hospodin.

1

mail   print   facebook   twitter