Hľadaný výraz: Lk 23,13-24, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
13 Pilátus pedig a fõpapokat, fõembereket és a népet egybegyûjtvén, 14 Monda nékik: Ide hoztátok nékem ez embert, mint a ki a népet félrevezeti: és ímé én ti elõttetek kivallatván, semmi olyan bûnt nem találtam ez emberben, a mivel õt vádoljátok: 15 De még Héródes sem; mert titeket õ hozzá igazítálak; és ímé semmi halálra való dolgot nem cselekedett õ. 16 Megfenyítvén azért õt, elbocsátom. 17 Kell vala pedig elbocsátania nékik ünnepenként egy [foglyot.] 18 De felkiálta az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást! 19 Ki a városban lett valami lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe. 20 Pilátus azért ismét felszólala, el akarván bocsátani Jézust; 21 De azok ellene kiáltának, mondván: Feszítsd meg! Feszítsd meg õt! 22 Õ pedig harmadszor [is] monda nékik: Mert mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bûnt nem találtam õ benne; megfenyítvén azért õt, elbocsátom! 23 Azok pedig nagy fenszóval sürgeték, kérvén, hogy megfeszíttessék; és az õ szavok és a fõpapoké erõt vesz vala. 24 És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, a mit kérnek vala.

1

mail   print   facebook   twitter