Hľadaný výraz: Lk 20,27-40, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
27 Přišli k němu někteří ze saduceů - ti popírají vzkříšení - a otázali se ho: 28 "Mistře, Mojžíš nám ustanovil: 'Zemře-li nečí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' 29 Bylo tedy sedm bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný. 30 Jeho manželku si vzal druhý, 31 pak třetí a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli. 32 Nakonec zemřela i ta žena. 33 Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku." 34 Ježíš jim řekl: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají. 35 Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. 36 Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení. 37 A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři. když nazývá Hospodina 'Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým'. 38 On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi." 39 Někteří ze zákoníků na to řekli: "Mistře, dobře jsi odpověděl." 40 A už se neodvážili položit mu jinou otázku.

1

mail   print   facebook   twitter