Hľadaný výraz: Lk 18,35-43, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
35 Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. 36 Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. 37 Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. 38 Tu zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 39 Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 40 Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. 41 Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: "Co chceš, abych učinil?" On odpověděl: "Pane, ať vidím." 42 Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila." 43 Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

1

mail   print   facebook   twitter