Hľadaný výraz: Lk 12,49-53, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
49 להפיל אש על הארץ באתי ומה חפץ אני כי כבר בערה׃ 50 ועלי טבילה להטבל ומה יצר לי עד כי תשלם׃ 51 החשבים אתם כי באתי לתת שלום בארץ אני אמר לכם לא כי אם מחלקת׃ 52 כי מעתה חמשה בבית אחד יחלקו שלשה על שנים ושנים על שלשה׃ 53 האב יחלק על הבן והבן על האב האם על הבת והבת על האם החמות על הכלה והכלה על החמות׃

1

mail   print   facebook   twitter