Hľadaný výraz: Joz 19,17-23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Štvrtý lós padol na Isachara, na Isacharových synov podľa ich rodov. 18 Ich hranica je Jezrael, Kasalot, Sunem, 19 Hafaraim, Seon, Anaharat, 20 Rabot, Kesion, Abes, 21 Ramet, En-Ganim, En-Hada a Bet-Feses. 22 Hranica siaha k Táboru, Sehesime, Bet-Šemešu a hranica sa končí na Jordáne: šestnásť miest s ich dedinami. 23 To je dedičný podiel kmeňa Isacharovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.

1

mail   print   facebook   twitter