Hľadaný výraz: Joz 9,7-10, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
7 Izraeliti povedali Chivvijom: Azda bývate medzi nami, ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? 8 Títo však odpovedali Jozuovi: Sme tvojimi služobníkmi. Jozua sa ich opýtal: Kto ste a odkiaľ prichádzate? 9 Odpovedali mu: Z ďalekej krajiny prichádzajú tvoji služobníci pre meno Hospodina, tvojho Boha, lebo sme počuli správu o ňom, o všetkom, čo urobil v Egypte, 10 a o všetkom, čo urobil dvom amorejským kráľom za Jordánom: chešbónskemu kráľovi Síchonovi a bášanskému kráľovi Ógovi v Aštaróte.

1

mail   print   facebook   twitter