Hľadaný výraz: Joz 6,26, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
26 Tehdy Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí."

1

mail   print   facebook   twitter