Hľadaný výraz: Jn 7,14-39, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
14 ויהי בחצי ימי החג עלה ישוע אל המקדש וילמד׃ 15 ויתמהו היהודים ויאמרו איך ידע זה ספר והוא לא למד׃ 16 ויען אתם ישוע ויאמר לקחי לא שלי הוא כי אם לאשר שלחני׃ 17 האיש החפץ לעשות רצונו ידע לקחי אם מאת אלהים הוא ואם מנפשי אדבר׃ 18 המדבר מנפשי כבוד עצמו יבקש אבל המבקש כבוד שלחו נאמן הוא ואין עולתה בו׃ 19 הלא משה נתן לכם את התורה ואין איש מכם עשה התורה מדוע תבקשו להרגני׃ 20 ויען העם ויאמר שד בקרבך מי מבקש להרגך׃ 21 ויען ישוע ויאמר להם פעלה אחת פעלתי וכלכם עליה תתמהו׃ 22 משה נתן לכם המילה אך לא ממשה היא כי אם מן האבות וביום השבת תמולו כל זכר׃ 23 ועתה אם ימול זכר בשבת למען אשר לא תופר תורת משה מה תקצפו עלי כי רפאתי איש כלו בשבת׃ 24 אל תשפטו למראה עין כי אם משפט צדק שפטו׃ 25 ויאמרו אנשים מישבי ירושלים הלא זה הוא אשר בקשו להמיתו׃ 26 והנה הוא דבר בגלוי ולא יגערו בו האף אמנם ידעו ראשינו כי באמת זה הוא המשיח׃ 27 אך את זה ידענו מאין הוא וכאשר יבוא המשיח לא ידע איש אי מזה הוא׃ 28 אז קרא ישוע במקדש וילמד לאמר הן ידעתם אתי אף ידעתם מאין אני ומנפשי לא באתי אכן יש אמתי אשר שלחני ואתו לא ידעתם׃ 29 ואני ידעתיו כי מאתו אני והוא שלחני׃ 30 ויבקשו לתפשו ואיש לא שלח בו יד כי לא בא עתו׃ 31 ורבים מן העם האמינו בו ויאמרו אם יבא המשיח הגם יעשה אתות רבות מאשר עשה זה׃ 32 והפרושים שמעו את העם מתלחשים עליו כזאת וישלחו הפרושים וראשי הכהנים משרתים לתפשו׃ 33 ויאמר אליהם ישוע אך למצער עודני עמכם והלכתי אל אשר שלחני׃ 34 תשחרנני ולא תמצאנני ובאשר אני שם אתם לא תוכלו לבוא׃ 35 ויאמרו היהודים איש רעהו אנה ילך זה ואנחנו לא נמצאהו הכי ילך אל הנפוצים בין היונים וילמד אנשי יון׃ 36 מה זה הדבר אשר אמר תשחרנני ולא תמצאנני ובאשר אני שם אתם לא תוכלו לבוא׃ 37 ויהי ביום החג האחרון הגדול עמד ישוע ויקרא לאמר איש כי יצמא יבא נא אלי וישתה׃ 38 המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים׃ 39 וזאת אמר על הרוח אשר יקחהו המאמינים בו כי לא נתן רוח הקדש עדנה יען אשר ישוע עוד לא נתפאר׃

1

mail   print   facebook   twitter