Hľadaný výraz: Jn 6,22-25, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
22 ויהי ממחרת וירא המון העם העמד מעבר לים כי לא היתה אניה בזה בלתי אחת אשר ירדו בה תלמידיו וכי ישוע לא בא עם תלמידיו אל האניה אך תלמידיו לבדם נסעו מזה׃ 23 ואניות אחרות באו מטיברים קרוב למקום אשר אכלו שם את הלחם בברכת האדון׃ 24 ויהי כראות המון העם כי ישוע איננו שם אף לא תלמידיו וירדו גם הם באניות ויבאו אל כפר נחום לבקש את ישוע׃ 25 וכאשר מצאו אתו מעבר הים ויאמרו אליו רבי מתי באת הלם׃

1

mail   print   facebook   twitter