Hľadaný výraz: Jn 3,23-36, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
23 וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי שמה מים לרב ויבאו ויטבלו׃ 24 כי עוד לא נתן יוחנן אל בית הסהר׃ 25 ויהי ריב בין תלמידי יוחנן ובין היהודים על דבר הטהרה׃ 26 ויבאו אל יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו׃ 27 ויען יוחנן לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם נתן לו מן השמים׃ 28 ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו׃ 29 אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃ 30 הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור׃ 31 הבא ממעל נעלה על כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על כל׃ 32 ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו׃ 33 ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃ 34 כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃ 35 האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃ 36 כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃

1

mail   print   facebook   twitter