Hľadaný výraz: Jn 18,2-12, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
2 Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. 3 Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. 4 Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim: "Koho hledáte?" 5 Odpověděli mu: "Ježíše Nazaretského." Řekl jim: "To jsem já." Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. 6 Jakmile jim řekl 'to jsem já', couvli a padli na zem. 7 Opět se jich otázal: "Koho hledáte?" A oni řekli: "Ježíše Nazaretského." 8 Ježíš odpověděl: "Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít." 9 Tak se mělo naplnit slovo: 'Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.' 10 Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. 11 Ježíš řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?" 12 Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho.

1

mail   print   facebook   twitter