Hľadaný výraz: Hebr 1,10-12, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
10 A ty si, Pane, v počiatkoch založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia. 11 Ony zahynú, ale ty vždy trváš, a všetky zostárnu jako rúcho, 12 a svinieš ich ako plášť, ako rúcho, a budú zmenené. Ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca.

1

mail   print   facebook   twitter