Hľadaný výraz: Gn 5,2-32, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
2 Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. 3 Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. 4 Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. 5 Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. 6 Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. 7 Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. 8 Set žil celkem 912 let a potom zemřel. 9 Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. 10 Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. 11 Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. 12 Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. 13 Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. 14 Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. 15 Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. 16 Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. 17 Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel. 18 Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. 19 Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. 20 Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. 21 Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. 22 Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. 23 Enoch žil celkem 365 let. 24 Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. 25 Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. 26 Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. 27 Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. 28 Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna 29 a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." 30 Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. 31 Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel. 32 A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.

1

mail   print   facebook   twitter