Hľadaný výraz: 2Mach 1,24-30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Modlitba znela takto: »Pane, (ty) Pán a Boh, stvoriteľ všetkých vecí, hrozný a silný, spravodlivý a milosrdný, ty jediný si Kráľ a dobrotivý, 25 jediný dobrodinca, jediný spravodlivý, všemohúci a večný, ktorý vyslobodzuješ Izrael zo všetkého zlého, ktorý si vyvolil našich otcov a posvätil si ich: 26 prijmi túto obetu za všetok svoj izraelský ľud! Chráň a posväcuj svoj dedičný podiel! 27 Zhromaždi nás, rozptýlených, vysloboď tých, ktorí sú v porobe u pohanov; zhliadni na potupených a zneuctených! Nech pohania spoznajú, že ty si náš Boh! 28 Strestaj tých, ktorí nás vo svojej namyslenosti utláčajú a potupujú! 29 Zasaď svoj ľud na svojom svätom mieste, ako sľúbil Mojžiš!« 30 Kňazi potom spievali chválospevy.

1

mail   print   facebook   twitter