Hľadaný výraz: 2Mach 1,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Dvadsiateho piateho kisleva zamýšľame sláviť (pamiatku) očisty chrámu a pokladali sme si za povinnosť upovedomiť vás o tom, aby ste aj vy slávili Deň stánkov a Deň ohňa, lebo keď Nehemiáš postavil chrám a oltár, priniesol obety.

1

mail   print   facebook   twitter