Hľadaný výraz: 2Mach 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Dané v stoosemdesiatom ôsmom roku.“ „Obyvatelia Jeruzalema a Júdska s veľradou i Júda želáme Aristobulovi, učiteľovi kráľa Ptolemea, pochádzajúcemu z pokolenia pomazaných kňazov, ako aj egyptským Židom zdravie a blaho!

1

mail   print   facebook   twitter