Hľadaný výraz: 2Krn 32,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Ostatok Ezechiášových dejín a jeho nábožnosť je opísaná vo Videní proroka Izaiáša, Amosovho syna, a v Knihe kráľov Júdu a Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter