Hľadaný výraz: 2Krn 36,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 A keď uplynul rok, poslal kráľ Nabuchodonozor a dal ho doviesť do Babylonu spolu so vzácnymi nádobami Pánovho domu. Za kráľa nad Júdom a Jeruzalemom ustanovil jeho brata Sedekiáša.

1

mail   print   facebook   twitter