Hľadaný výraz: 2Kr 23,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Faraón Nechao ustanovil za kráľa Joziášovho syna Eliakima namiesto jeho otca Joziáša a zmenil mu meno na Joakim. Joachaza však vzal a odviedol do Egypta, kde aj zomrel.

1

mail   print   facebook   twitter