Hľadaný výraz: 2Kr 23,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Potom kráľ poškvrnil výšiny, ktoré boli východne od Jeruzalema, južne od Vrchu záhuby a ktoré dal postaviť Šalamún, kráľ Izraela, ohave Sidončanov Aštarte, ohave Moabčanov Kamošovi a hnusote Amončanov Melchomovi.

1

mail   print   facebook   twitter