Hľadaný výraz: 2Kr 19,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Potom sa Ezechiáš modlil pred Pánom: „Pane zástupov, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty jediný si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; ty si urobil nebesá i zem.

1

mail   print   facebook   twitter