Hľadaný výraz: 2Kr 18,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Rabsake im povedal: „Povedzte Ezechiášovi: Toto vraví veľký kráľ, kráľ asýrsky: Čo je to za nádej, ktorou sa nádejaš?!

1

mail   print   facebook   twitter