Hľadaný výraz: 2Kr 11,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Na siedmy rok dal Jojada zavolať veliteľov stotín, Karov a štítonošov, vzal ich k sebe do Pánovho chrámu, uzavrel s nimi dohodu, dal im prisahať na Pánov chrám a ukázal im kráľovho syna.

1

mail   print   facebook   twitter