Hľadaný výraz: 2Kr 10,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 východne od Jordánu, celé územie Galaádu: Gada, Rubena a Manassesa od Aroeru, ktorý je pri rieke Arnon, až po Galaád a Bášan.

1

mail   print   facebook   twitter