Hľadaný výraz: 2Kr 15,29, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
29 Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat-Pileser, zabral Ijjón, Ábel-Bét-Maaku, Jánoach, Kedeš, Chacór, Gileád, Galileu, celý kraj Naftáli a ľud presídlil do Asýrie.

1

mail   print   facebook   twitter