Hľadaný výraz: 2Kr 15,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 V dňoch izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglatpilésar a zaujal Ajon, Abel-Beth-Maáchu, Janoe, Kádeš, Asor, Galaád, Galileu, celé územie Neftaliho a odviedol ich do zajatia do Asýrska.

1

mail   print   facebook   twitter