Hľadaný výraz: 2 kings 16, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 V sedemnástom roku vlády Remaljovho syna Pekacha sa stal kráľom Acház, syn judského kráľa Jótama. 2 Mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov vládol v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo uznáva jeho Boh Hospodin za správne po vzore jeho praotca Dávida. 3 Uberal sa cestou izraelských kráľov, ba i vlastného syna dal upáliť podľa ohavností národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov. 4 Obetoval a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 5 Vtedy vytiahol sýrsky kráľ Recín s izraelským kráľom Pekachom, synom Remalju, do boja proti Jeruzalemu. Acháza síce obľahli, ale nemohli ho zdolať. 6 V tom čase si sýrsky kráľ Recín pričlenil k Aramu Élat a vytlačil odtiaľ Júdovcov. Potom prišli do Élatu Edómčania a dodnes tam bývajú. 7 Acház vypravil poslov k asýrskemu kráľovi Tiglat-Pileserovi s odkazom: Som tvoj služobník a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z hrsti sýrskeho a izraelského kráľa, ktorí povstali proti mne. 8 Acház vzal striebro a zlato, čo bolo v Hospodinovom dome a v pokladniciach kráľovského paláca, a poslal to ako dar asýrskemu kráľovi. 9 Asýrsky kráľ ho vypočul. Vytiahol proti Damasku, dobyl ho, jeho obyvateľov presídlil do Kíru a Recína zabil. 10 Keď odišiel kráľ Acház do Damasku na stretnutie s asýrskym kráľom Tiglat-Pileserom, všimol si tamojší oltár. Kráľ Acház poslal kňazovi Urijovi nákres oltára a model celého diela. 11 Kňaz Urija postavil oltár podľa všetkých údajov, ktoré poslal kráľ Acház z Damasku. Kňaz Urija ho zhotovil ešte pred príchodom kráľa Acháza z Damasku. 12 Keď sa kráľ vrátil z Damasku, uvidel ten oltár, podišiel k nemu a obetoval na ňom. 13 Priniesol svoju spaľovanú i pokrmovú obetu, vylial nápojovú obetu a krvou obiet spoločenstva pokropil oltár. 14 Bronzový oltár, ktorý stál pred Hospodinom medzi novým oltárom a Hospodinovým domom, posunul ďalej od priečelia chrámu a umiestnil ho severne od oltára. 15 Potom kráľ Acház kňazovi Urijovi prikázal: Na veľkom oltári budeš obetovať rannú spaľovanú obetu, večernú pokrmovú obetu, spaľovanú obetu kráľa s príslušnou pokrmovou obetou, ako i spaľovanú obetu všetkého prostého ľudu s príslušnými pokrmovými a nápojovými obetami. Všetku krv spaľovanej obety a všetku krv obetného daru vykrop naň. Bronzový oltár mi bude slúžiť na vyhľadávanie veštby. 16 Kňaz Urija urobil všetko podľa príkazu kráľa Acháza. 17 Kráľ Acház postŕhal lišty na vozíkoch a odstránil ich, vyňal umývadlá, more sponad bronzových býkov, ktoré boli pod ním a položil ho na kamennú dlažbu. 18 Pre asýrskeho kráľa odstránil z domu Hospodina i sobotnú chodbu, ktorú vybudovali v chráme, i kráľov vonkajší vchod do chrámu. 19 Ostatné Acházove príbehy i čo vykonal, je poznačené v Kronike judských kráľov. 20 Acház sa uložil k svojim otcom a pochovali ho k nim v Meste Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Chizkija.

1

mail   print   facebook   twitter