Hľadaný výraz: 2 chronicles 25, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 Amaziáš kraľoval, keď mal dvadsaťpäť rokov, a kraľoval dvadsaťdeväť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Jehoaddána z Jeruzalema. 2 Robil to, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, lenže nie celým srdcom. 3 A stalo sa, keď už bolo kráľovstvo pevné pri ňom, že pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca. 4 Ale ich synov nepobil, lebo urobil tak, ako je napísané v zákone, v knihe Mojžišovej, kde prikázal Hospodin povediac: Nezomrú otcovia za synov, ani synovia nezomrú za otcov, ale každý zomrie za svoj vlastný hriech. 5 Potom shromaždil Amaziáš Júdu a postavil z nich, podľa domu otcov, za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stami po celom Judsku a Benjaminsku a spočítal ich vo veku od dvadsiatich rokov a vyše a našiel ich tristo tisíc vybraných mužov, ktorí boli súci vyjsť do vojny a znali narábať ťažkou kopijou a veľkým štítom. 6 A z Izraela najal za mzdu sto tisíc udatných mužov za sto hrivien striebra. 7 Ale prišiel k nemu nejaký muž Boží a povedal: Ó, kráľu, nech nejde s tebou vojsko Izraelovo, lebo Hospodin nie je s Izraelom, s niktorým zo synov Efraimových. 8 Ale však len iď ty, konaj, buď silný do boja: ináče Bôh učiní to, aby si klesol pred nepriateľom, pretože je sila v Bohu i pomôcť i poraziť. 9 Vtedy povedal Amaziáš mužovi Božiemu: A čo urobiť so sto hrivnami, ktoré som dal vojsku Izraelovmu? Na to riekol muž Boží: Hospodin má toľko, že ti môže dať o mnoho viac ako to. 10 A tak ich oddelil Amaziáš, totiž vojsko, ktoré bolo prišlo k nemu z Efraima, aby odišli na svoje miesto. Preto sa veľmi rozhnevali na Júdu a navrátili sa na svoje miesto, rozpálení hnevom. 11 A Amaziáš sa vzmužil a pojmúc svoj ľud odišiel do Soľnej doliny a porazil synov Seira, desať tisíc mužov. 12 A desať tisíc zajali synovia Júdovi živých a vyviedli ich na vrch skaly a pohádzali ich s vrchu tej skaly, takže sa všetci porozrážali. 13 Ale mužovia vojska, ktoré poslal Amaziáš zpät, aby neišlo s ním do boja, vtrhli do miest Júdových do Samárie až po Bét-choron a pobili z nich tri tisíce a nalúpili mnoho lúpeže. 14 A stalo sa, keď prišiel Amaziáš od porážky Edomejcov, že dopravil bohov synov Seira a postavil ich sebe za bohov a klaňal sa pred nimi a kadil im. 15 Preto sa zapálil hnev Hospodinov na Amaziáša a poslal k nemu proroka, ktorý mu povedal: Prečo si hľadal bohov ľudu, ktorí nevytrhli svojho ľudu z tvojej ruky? 16 A stalo sa, keď mu to hovoril, že mu povedal kráľ: Či sme ťa ustanovili za radcu kráľovi? Nože prestaň, lebo načo ťa majú nabiť? A tak prestal prorok, avšak povedal: Teraz viem, že Bôh usúdil zahladiť ťa, keď si to urobil a neposlúchol si mojej rady. 17 Potom sa poradil Amaziáš, judský kráľ, a poslal poslov k Joasovi, synovi Jehoachaza, syna Jehu-va, izraelskému kráľovi, povediac: Poď, pozrime si do tvári! 18 A Joas, izraelský kráľ, poslal k Amaziášovi, judskému kráľovi, povedať: Bodliak, ktorý bol na Libanone, poslal výzvu k cedre, ktorá je na Libanone, povediac: Daj svoju dcéru môjmu synovi za ženu! Ale išla tade poľná zver, ktorá žije na Libanone, a zašliapala bodliak. 19 Hovoríš: hľa, porazil si Edoma. Preto ťa pozdvihlo tvoje srdce, aby si sa honosil. Seď teraz vo svojom dome. Prečo sa pletieš do zlého, aby si padol i ty i Júda s tebou? 20 Ale Amaziáš neposlúchol; lebo to bolo od Boha, aby ich vydal do ruky tamtých, pretože hľadali bohov Edomových. 21 A tak odišiel hore Joas, izraelský kráľ, a pozreli si do tvári, on i Amaziáš, judský kráľ, v Bét-šemeši, ktoré patrí Júdovi. 22 A Júda bol porazený pred Izraelom, a utekali každý do svojich stánov. 23 A Amaziáša, judského kráľa, syna Joasa, syna Jehoachazovho, chytil Joas, izraelský kráľ, v Bét-šemeši a doviedol ho do Jeruzalema a sboril z jeruzalemského múru od brány Efraimovej až po bránu Uhlu, na štyristo lakťov. 24 A pobral všetko zlato a striebro i všetky nádoby, ktoré sa našli v dome Božom u Obéd-edoma, jako aj poklady domu kráľovho i synov zálohy a navrátil sa do Samárie. 25 A Amaziáš, syn Joasov, judský kráľ, žil ešte po smrti Joasa, syna Jehoachazovho, izraelského kráľa, pätnásť rokov. 26 A ostatné deje Amaziášove, prvé i posledné, či hľa, nie sú napísané v knihe kráľov Júdových a Izraelových? 27 A od toho času, jako sa odvrátil Amaziáš, aby nenasledoval Hospodina, spikli sa proti nemu v Jeruzaleme. A keď utiekol do Lachiša, poslali za ním do Lachiša a zabili ho tam. 28 A odtiaľ ho odniesli na koňoch a pochovali ho s jeho otcami v meste Júdovom.

1

mail   print   facebook   twitter