Hľadaný výraz: 1Krn 24,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Popísal ich Natanaelov syn Semeiáš, pisár z rodu Léviho, pred kráľom, kniežatami, kňazom Sadokom, Abiatarovým synom Achimelechom a pred pohlavármi kňazských a levitských rodov: jeden rod sa vyžreboval z Eleazara a jeden sa vyžreboval z Itamara.

1

mail   print   facebook   twitter